Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

08:26

4910_dd0f

(JPEG, 27.3 KB)

December 14 2013

23:06
Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy
     
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamdjg mdjg

November 30 2013

18:43
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viadontaskmewhy dontaskmewhy

November 28 2013

22:57
0447 da64
Reposted fromwormstache wormstache viaszatanielica szatanielica
22:56
Reposted fromth3ufo th3ufo viaszatanielica szatanielica
21:57
4621 46fc
Reposted fromcalvados calvados viaszatanielica szatanielica

November 27 2013

21:42
8170 00af
Reposted frombondibabe bondibabe viaszatanielica szatanielica
21:42
3475 fcec
21:41
3976 2ea0
Reposted fromcats cats viaszatanielica szatanielica
21:41
9806 21d5
21:39
1968 90d6
21:39
4546 8793
Reposted frommadlenaa madlenaa viaszatanielica szatanielica
21:39
21:38
Reposted fromskatrix skatrix viaszatanielica szatanielica
21:34
1123 e421
Reposted fromkonwalia konwalia viaszatanielica szatanielica

November 21 2013

01:32
6363 6922
Reposted fromte-quiero te-quiero viadontaskmewhy dontaskmewhy
00:36
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. 
— Janusz Leon Wiśniewski.
Reposted from169cm 169cm viaforget forget
00:35
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaforget forget
00:12
znajdź sobie kogoś kto będzie dumny, że Ciebie ma.

November 20 2013

23:30
3906 5a9b
Reposted frommonsoon monsoon viaforget forget
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl